Bang Media

FILM NYARWANDA

Byinshi utari uzi kuri Ruganzu Ndoli mwene Ndahiro Cyamatare

by www.igihe.info
Yuhi Gahima amaze gutanga, abahungu be basubiranyemo barwanira ingoma. Abenshi barahapfira hasigara Ndahiro na mwene se wabo Rubunga. Rubunga abonye ko agiye gutsindwa ni bwo yigiriye inama yo gutabaza Nzira, umwami w’i Bunyabungo.

Ndori abonye ibintu bikomeye, Abanyabyinshi n’Abakongoro ba Nzira bagiye kumurusha imbaraga ni bwo atumije abiru mbere ko ahungira mu Nkiga avuye ku murwa.
Abiru bamaze kumusobanurira uko akwiye kubigenza ngo Ndori ashobore kwihisha kwa nyirasenge, Nyabunyana, wari warongowe na Karemera i Karagwe k’Abahinda ni bwo babonye Kavuna Karyankuna imbere y’umuryango. Kuko yari yumvise ubwiru babona ko yari akwiye gutangwa bakamwica.
Bigiriye inama hanyuma ko ibyiza ari uko yajyana na Ndori kubunda kandi akajya agaruka mu Rwanda kureba uko ibintu bimeze naho bigeze ngo Ndori agaruke yimikwe, yambare ikamba maze yime Kalinga.
Ni bwo bafashe umuhoro w’umwami bamuremye uruguma mu gahanga kugirango bizabe icyemezo ko yatumwe n’umwami. Ndori amaze kugenda, umwami nawe ahungira mu Nkiga, arenga Nyabarongo ajya mu Kibilira hafi yo ku Muhororo.
Ingabo za Nzira umwami w’Ubushi zitwa Abakongoro ni zo yarwanye nazo hanyuma ziza kumurusha imbaraga ziramunesha. Zimaze kumwica zimubamba aho. Kuva icyo gihe biba umuziro ku bami b’u Rwanda wo kurenga uruzi rwa Nyabarongo. Abakongoro bamunyaga inka, abagaragu, abaka n’abagore be. Bose babiciye ku Muko w’Abagore. Barimo Nyirangabo ya Nyantaba ari we nyina wa Ndori. Batashye iwabo, u Rwanda barwononnye.
Kugirango Nzira aze gutabara Rubunga kwari ukwihorera. Yari yaravukiye mu Rwanda. Yari yarazanye na nyina Nyiranzira ari iminyago. Ruganzu Mibambwe yari yarahungiyeyo igihe Abanyoro bateye u Rwanda bakarwigarurira. Baraje bararunyaga, ibintu byose barasenya, barya amasaka n’ibishakashaka, barya insina n’inguri, barya agati kabisi, akumye bakagacana, barusiga iheruheru.
Mibambwe agarutse mu Rwanda yongeye gutera kubera ko bari baramufashe nabi na nyina akarinda kwiyahura. Ingabo ze ziteye zica umwami w’Ubushi ari we Nzira rero yari azi kurwana cyane kandi ntiyigeze agabanya inzika yari afitiye u Rwanda.

Karemera ashaka kwica Ndori.
Karemera, umugabo wa Nyabunyana, nyirasenge wa Ndori yageze aho ashaka kumwica. Umunsi yitegura kumwicisha ari mu rwuri aragiye inyana. Ndori arabimenya. Abwira abandi bana bangana bakuramo imyambaro yabo, abaje kumwica bahageze bayoberwa uwo ari we. Ubwa kabiri amwohereza kuvoma.
Bamuha akabindi gahanguye kugirango abamwica batazamuyoberwa. Ndori nawe abigira ubwenge, abwira abo bana bose kwiyita Ndori no guhangura utubindi twabo. Bahageze na none bayoberwa Ndori uwo ari we. Babaza abana bose amazina yabo, umwe ati ndi Ndori iwacu undi ati ndi Ndori iwacu. Abicanyi birabayobera, Ndoir akira atyo. Karemera biramurakaza.

Ni ko kwiga amayeri yo kujya kumwicira mu muhigo.
Ni bwo amubwiye ati ejo uzitegure tujye guhiga. Ndori afata umuheto we n’imyambi n’icumu n’imbwa ze baragenda. Bageze mw’ishyamba Ndori areba umugabo wa nyirasenge ku jisho, aranyonyomba, aba aramucitse maze yisubirira imuhira. Nyirasenge, dore ko umutima wari umaze kumukukamo amubonye arishima.
Karemera abonye ko Ndori amunaniye yiga amayeri ya nyuma. Ni bwo amubwiye ngo bajye gutwika uruvumba rw’ibyatsi. Ndori aremera baragenda. Ariko Karemera yari yabwiye abantu aho bamutegera bakamwica. Ni bwo amutegetse aho atwika aho ari ho. Ndori yigira hirya, afata ifumbi y’umuriro ayishyira ku mwambi ni bwo arashe aho yagombaga gutwika. Haragurumana kandi ibyatsi bishya ari byinshi, maze Ndori akuramo ake karenge aritahira.
Karemera nawe kuko atongeye kubona Ndori kandi ibyatsi byose yabitwitse ataha yibwira ko Ndori yatashye. Umugabo ageze imuhira yibarisha umugore we bya nyirarureshwa aho Ndori ari. Undi ati ese abe ari wowe ugombwa kumbwira aho ari ni jye ubaza? Karemera yirya akara yibwira ko Ndori noneho yapfuye, naho nyirasenge yamuhishe.

Kavuna yiyahura
Ndori amaze kugera mu ruzi hagati, abwira Kavuna gusubira inyuma ngo ajye kubwira nyirasenge Nyabunyana ngo amuhe ibintu yari yibagiwe. Amaze kugenda, Ndori ategeka umusare kutamwambutsa. Ageze kwa Karemera, Nyabunyana amurabutswe aherako amenya ko Kavuna aciriwe ishyanga, aherako abimubwira.
Kavuna agarutse ageze ku ruzi, umusare yanga kumwambutsa. Kavuna ahereko afata icumu rye, umuheto we n’imyambi ye, arabivuna, abita mu ruzi, nawe aherako yirohamo, ariyahura. Aha ni ho haturutse uyu mugani “kuruha uwa Kavuna” bikavuga, gukorera ikintu ushishikaye, n’imbaraga zose, no kwitanga kwinshi, ariko ntibihire uwabikoze, bikanga bigahira abandi.

Ndori akurikiranwa n’Abanyabyinshi
Ndori amaze kwambuka uruzi agannye i Rwanda ni bwo yahuriranaga n’inka zishotse, abwira abashumba badahiriraga inka, ati mwa bashumba mwe nimundeke mbafashe kudahira. Baramwemerera, afata igicuba aracyuzuza asuka mu kibumbiro ati nubika abanyabyinshi, nubika abahinza, nkubika amahanga maze nkuburura u Rwanda! Bati uyu mugabo avuze ngw’iki? Arongera aradahira, asuka mu kibumbiro ati: Nubika abanyabyinshi, nubika abahinza, nkubika amahanga maze nk’ubukura u Rwanda.
Bati nimumufate. Ruganzu aterura intwaro ze, ariruka arabasize, igihe bagiye kumusatira ahura n’umugore ugesha uburo, ati mpisha wa mugore we. Umugore amuhisha mu gitebo. Bamugezeho, bati hari umugabo uciye aha? Ati : ashwi. Basubira inyuma bajya ku mupfumu, bati umugabo twari twirukankanaga ari he?
Umupfumu atera inzuzi ati: Umugore uriho ugesha uburo ni we umuhishe.
Bahageze basanga, Ndori yagiye. Baramukurikirana, igihe bagiye kumusatira, ahura n’abakobwa bikoreye ishinge. Ati nimumpishe mwa bakobwa mwe.
Abakobwa bamushyira mw’ishinge, barikorera baramutwara. Abanyabyinshi bamugezeho, bati nta mugabo unyuze aha? Abakobwa barahakana. Abanyabyinshi basubira ku mupfumu. Ati: Ahishwe n’abakobwa bikoreye ishinge. Bagarutse basanga yavuye mo, yikomereje urugendo. Arakomeza ariruka nabo bamujya inyuma. Kibuno mpa maguru kibuno mpa amaguru. Bagiye kumusingira, ahura n’umugabo wikoreye umwite. Ati mpisha wa mugabo we.
Umugabo amushyiramo. Bamugezeho bati nta mugabo unyuze aha yiruka. Ati: Ntawe nabonye. Basubira inyuma ku mupfumu, nawe ubwo avuyemo akomeza kwiruka. Umupfumu ati: Umugabo wikoreye umwite ni we umuhishe. Bagarutse basanga yagiye. Bamwiruka inyuma, igihe bari hafi yo kumushyikira, kandi nawe ananiwe cyane, yinjira mu rugo asanga yo umugore. Ati: Mpisha. Umugore amushyira mu kigagara. Abanyabyinshi bahageze baramubura ntibashobora kumubona, abakira atyo.
Ndori agera i Rwanda
Amaze gukira abanyabyinshi, Ndori akomeza urugendo, bigeze mu gicuku aba ageze mu Rwanda. Ageze ku rugo rwa mbere ahamagara nyir’urugo ati: Nyugurira. Umugabo aza yinuba kuko yari amuvanye mu bitotsi. Amaze kumwugurira abona imvura iraguye, inka zitangira kubyara, imbyeyi ziravumera, imfizi zirivuga, inkoko ziraturaga. Umugabo biramuyobera ati uyu mushyitsi muhire ni bwoko ki? Ndori amaze gutanga, amapfa yahereye ko atera, imvura yanga kugwa, inka zanga kubyara, inkoko zanga guturaga.
Mu gihugu cyose bimera bityo. Hashize umwanya bumva ingoma aho zari zibunze mu bihuru zitangiye kwivuza, rubanda rurakangarana, impundu ziravuga igihugu cyose kiti ubanza u Rwanda rubonye umwami. Abantu barahurura, wa mugabo wacumbikiye Ndori ni we wabwiye rubanda ko ari Ndori ayo mahirwe yose bakesha. Ati yanyuguruje, amaze kugera mu rugo, imvura iba iraguye, umugore wanjye aba yibarutse uruhinja, inka zose zirabyara n’inkoko zitangira guturaga.
Rubanda bose baranezerwa bajya gushaka ingoma aho ziri ngo zize zivugire umwami. Barahabura. Umutwa ni we wahabonye. Agerageje kuziterura biramunira. Bohereje abandi bantu nabo zirabananira. Bohereza abiru zirabananira. Ndori ni we wazikojejeho agatoki, maze zirakunda, baraziterura, ziraza ziriwa zimuvugira. Abiru nabo aho bari barahabutse, barahabuka. Baraza bimika umwami, bazana imitsindo, bamubwira n’uko se Ndahiro yasize ababwiye. Izina ry’ubututsi akomeza kuba Ndori, maze iry’ubwami yitwa Ruganzu. Nyirasenge, Nyabunyana, umugore wa Karemera i Karagwe k’Abahinda, yumvise ko mwisengeneza we yabaye umwami, na we aherako ataha.
Iboneka rya Kalinga
Ruganzu Ndori amaze kwambara ikamba, ingoma zose zari zarabonetse ariko Kalinga yarabuze. Bakomeza kuyishaka kubera ko bajyaga bumva ijwi ryayo ayo yavugiraga. Bukeye baza kuhagera ariko basanga yizingiyeho inzoka ya rutura. Abantu bose bagira ubwoba ntihagira n’umwe utinyuka kuyikuraho.
Umpfumu ni we wabagiriye inama yo kuhabagira ikimasa. Ni bwo babikoze, bamaze kukibaga, bahacana umuriro botsa inyama. Inzoka ihumuriwe irigorora iba kuri Kalinga maze bashobora kuyivana kuri Kalinga.
Ingoma ni bwo bayicyuye. Ndori ingoma ziramuvugira. Amahanga aramuyoboka. Abahinza baramutinya, baza kumuhakwaho. Ndori aba umwami uganje, u Rwanda ruratunga ruratunganirwa, amahoro araruhumekera, maze ibihugu byose biha u Rwanda impundu.
Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment