Bang Media

FILM NYARWANDA

Kuba umugore ari umufasha w’umugabo bihurira he n’uburinganire ?

Kuba umugore ari umufasha w’umugabo bihurira he n’uburinganire ? Kuba umugore ari umufasha w’umugabo nkuko byanditse muri bibiliya Itangiriro 2:28 “Nuko Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye, izindi bibiliya zikavuga “umugore umubereye ” ni bimwe mu bintu bikunze kugarukwaho no kutumvikanwaho iyo abantu basobanura uburinganire bihereye kuri bibiliya. Hari ababisobanura nkaho umugore ari uherekeza umugabo ariko ari mu nsi ye mu bijyanye n’ubushobozi bishobora kugereranywa nk’umufundi n’umuyede (aide-maçon). Nyamara iyo bisobanuwe neza mu magambo y’igiheburayo usanga atariko bimeze.
Pastor Christine Gatabazi, wagiye acukumbura uburinganire buvuye muri Bibiliya arerekana ko kuba umufasha bidahabanye n’uburinganire. Ibi ni byo bisobanuro atanga mu nyigisho yise "The blue print of the creation" aho asobanura iryo jambo "umufasha" :
Ijambo ry’igiheburayo “Ezer- kenegdo” rivuga kimwe n’iryi cyongereza “helpmeet” risobanura umufasha cyangwa “umufasha ukwiriye” . Rero asobanura byimbitse iryo jambo kugirango humvikane neza icyo kuba “umufasha” bisobanuye.
“Ezer” ufasha !
“Ezer ni ijambo rimwe rigize “Ezer-kenegdo” ryasobanuwe nk’”umufasha” mu Kinyarwanda. Usibye aho rikoreshwa mu Itangiriro 2:28 hiyongeraho izindi nshuro 19 ziboneka mu isezerano rya kera (udashyizeho amazina y’ abantu bagiye bitwa “Ezer”). Muri izo nshuro zose 19, inshuro cumi n’eshanu (15) muri zo zerekana Imana ubwayo ifasha abantu bayo :
-  Mu Kuva 18:4 kandi undi yiswe Eli-Ezer kuko yavuze ati “Data ni Imana kuko yankijije inkota ya Farawo”
-  Gutegeka kwa kabiri 33:7, 26, 29
-  Zaburi 20:2 ; 33:20 ; 70:5 ; 115:9, 10, 11 ; 121:1, 2 ; 124:8 ; 146:5 ;
-  Hoseya 13:9
-  Igihe kimwe Imana yahaga ubufasha ubwoko bwayo ibinyujije muri Dawidi (Zaburi 89:18-19)
-  Inshuro eshatu, Imana yahaye ubufasha bw’imbaraga zo kurwana k’ ubwoko bwayo bwa Isirayeli nk’uko tubibona muri Ezekiyeli 12:14 na Daniyeli 11:45. Muri izo nshuro eshatu zose ukora igikorwa cyo gufasha aba aruta cyangwa arusha imbaraga uwo afasha.
Muri izo nzego nzego eshatu zose zo gufasha, ufasha aba angana cyangwa aruta uwakira. Nta gushidikanya rero muri izo nshuro 15 mu nshuro cumi n’icyenda zose herekanwa Imana isumba kure abantu iba ifasha.
Bigaragare rero ko nta hantu mu isezerano rya kera herekanwa umuntu uri munsi cyangwa hasi (inferior) atanga ubufasha. Rero Ijambo “Ezer” ni imbaraga ntago ari intege nke, ubusanzwe ufasha aba afite icyo atanga k’ukeneye gufashwa.
“Kenegdo”
Irindi jambo ry’igiheburayo naryo riri mu ijambo “umufasha” “umufasha ukwiriye” ni “Kenegdo” ukwiriye cyangwa ubereye .
Nubwo Ijambo rya mbere Ezer rivuga kungana cyangwa kuba hejuru, iri ryo “ kenegdo” rirabihindura rigahita riha ubusobanuro bw’ayo magambo abiri ko bahwanye (equal) nta busumbane.
Duhereye kuri ibyo bisobanuro rero twavuga ko kuba umugore ari umufasha, bitabangamiye na gato uburinganire ndetse ntago bumugira umuntu wo hasi cyangwa udafite agaciro. Hari undi witwa Beverly Campbell watanze ibisobanuro aravuga ati "ibaze iyo iri jambo riba ryaranditswe gutya : Si byiza ko umugabo aba wenyine, Nzamuremera uwo babana w’imbaraga wamutabara kandi bangana." akomeza avuga rero hari byinshi byari guhindura mu myumvire.

Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment