Bang Media

FILM NYARWANDA

Kugira imitekerereza mizima

Uburyo bwiza bwo gufasha abana bawe  gukora neza mu ishuri ni ukubereka ko ishuri ndetse n’umukoro ari byiza kuri bo ndetse no kumuryango wose  muri rusange. Ni ngombwa hari ubundi buryo  bwinshi  wakwereka abana bawe k’ubwo kubitaho. Dore zimwe mu nama ugirwa.
Niwowe mwarimu wa mbere kandi  w’ingenzi ku bana bawe. Uzi ko abana bawe ari beza kurusha undi muntu uwo ari we wese, kandi ukaba ubitaho bihagije kurenza ikintu icyo ari cyo cyose. Kurikirana rero uburezi bwabo intabwe ku yindi kuva  kubufasha bw’umukoro kugeza ku nama zihuza ababyeyi ndetse n’abarezi.
Umushyikirano ugirana n’abana bawe ushobora gutuma batagira ibibazo  mu ishuri. Abana bakeneye ubafasha gufata ibyemezo mu masomo, imyitwarire, igihuga-ngenera, umurmo, n’ubukure. Ibi byose kandi bishobora kukorohera, igihe umwana ashobora kukubwira  byose.
Ba umwumva mwiza!
Abana bakiri bato, bashaka kuvuga k’umunsi wabo w’ishuri. Noneho, fata igihe cyo kuvuga ndetse no kumva iminsi yose. Nk’umwana umaze gukura, cyane cyane ko abari mamashuri yisumbuye, ababo ntibakunze kurangwaho kuvuga menshi. Oroshya. Shakisha inzira zatuma ukomeza kuba ingenzi mu buzima bw’abana bawe.
Shima giza abana bawe.
Ukeneye kuba umuyobora w’abana bawe. Bwira abana bawe ko ufite  ishema ku bwabo niba  babikwiye. Iringire ko urimo utanhga ibyo binteto ku bana bawe igihe bariho barashyiraho ikundi gushaka kurenze.
Tanga inkunga yawe bwite.
Fasha abana bawe gukora “Mara” cyangwa kubasomesha muri tumwe mu dutekerezo. Niba umwana afite ibibazo mu ishuri, mufashe kubivamo. Kugira umushyikirano wiyubashye kandi muzima n’anbana bawe bifasha mu gutsinda mu ishuri; N’ubwo waba utarabashije kugira ibihe bihambaye mu ishuri, ushobora gukomeza gufasha umwana wawe kuba “Mutsinzi” ubugwaneza bwawe, kubasetsa ndetse n’urukundo rufasha, bituma habaho itandukaniro hagati yawe n’abana kandi rihambaye.

Shyiraho Igitekerezo!

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment